VEDTÆGTER for DJURS GOLFKLUB

§ 1. Navn
1.1 Klubbens navn er Djurs Golfklub.
1.2 Klubbens hjemsted er Syddjurs Kommune.
1.3 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.
   
§ 2. Formål
2.1 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmer og gæster kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.
2.2 Det er endvidere klubbens formål, at tilbyde Pay & Play spil til gæster, som ikke har udstyr eller forhåndskendskab til golf..
   
§ 3. Medlemskab
3.1 Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.
3.2 Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse antallet af aktive medlemmer. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.
3.3 Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse skal ske skriftligt, med tre måneders varsel til 31. december.
3.4 Kontingent og indskud opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
   
§ 4. Kontingent
4.1 Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, og gælder for et år ad gangen.
4.2 Kontingentet dækker bindende medlemskab for et regnskabsår, og betales forud, senest 1. februar. Klubbens kontingent til DGU er inkluderet.
4.3 Ved betaling senere end 1. febr. fastsætter bestyrelsen et passende gebyr til dækning af klubbens udgifter, dog max. 100 kr.
4.4 Restance ud over tre måneder medfører eksklusion, med mindrebestyrelsen finder grundlag for dispensation.
4.5

Klubben har følgende medlemskategorier:
      juniormedlem           (til og med det år man fylder 17)
      fuldtids
medlem         (fra 18. år)
      hverdags
medlem      (kun hverdage)
      distancemedlem       (fordrer fuldtidsmedlemskab af golfklub ender DGU).
      passivmedlem

§ 5 Generalforsamling
5.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Skriftlig indkaldelse, med angivelse af dagsorden, sker med mindst 14 dages varsel. Revideret regnskab og budget vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside, og i klubhuset, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
5.3 Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som iflg. dansk lov er personligt myndige. Et medlem kan højst råde over to stemmer ( egen + én fuldmagt ).
5.4 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, og ledes  af en af forsamlingen, uden for bestyrelsen, valgt dirigent.
Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Afstemning sker ved håndsoprækning. På ethvert stemmeberettiget medlems anmodning skal der dog afholdes skriftlig afstemning.
5.5 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater der skal vælges, og kun med én stemme pr. kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
5.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1.     Valg af dirigent
2.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.     Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4.     Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud
5.     Forslag fra bestyrelsen
6.     Forslag fra medlemmerne
7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.     Valg af revisor
9.     Eventuelt.
5.7 Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 1. januar.
5.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller hvis mindst 1/4 af de stemmeberettigede fremsætter skriftligt ønske herom, og senest 4 uger efter begæringen er modtaget, af et medlem af bestyrelsen.
   
§ 6 Bestyrelse
6.1 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, samt 1-2 suppleanter, som vælges af  generalforsamlingen for 1 eller 2 år ad gangen.
6.2 Genvalg kan finde sted.
6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
6.4 Bestyrelsens møder indkaldes af formanden.
6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
6.6 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.7 Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil, og forestår dens daglige aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.
6.8 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubarbejdet, eller uddelegeringen heraf.
6.9 Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
6.10 For de af bestyrelsen, på klubbens vegne, indgåede forpligtelser, hæfter alene klubbens formue.
6.11 Bestyrelsen nedsætter de udvalg der efter dens egen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene,  og skal godkende udvalgsmedlemmerne. Bestyrelse og udvalg i fællesskab beslutter udvalgenes opgaver og retningslinjer.
6.12 Bestyrelsen fører protokol over dens forhandlinger. Godkendte referater er tilgængelige ved henvendelse til formanden.
6.13 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling, og ordenens opretholdelse, inden for klubbens område. Overtrædelse kan af bestyrelsen straffes med karantæne, eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet kræves forelagt generalforsamlingen. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Medlemmet kan kræve bestyrelsens afgørelse om udelukkelse indbragt for DGU`s amatør og ordensudvalg.
   
§ 7 Regnskab
7.1 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret
7.2 Regnskabet skal forelægges generalforsamlingen i revideret stand, og udsendes sammen med indkaldelsen.
   
§ 8 Midler
8.1 Klubbens midler kan udelukkende anvendes til de i § 2 nævnte formål.
   
§ 9 Forpligtelser
9.1 For klubbens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for klubbens forpligtelser.
   
§ 10 Regler
10.1 Klubben respekterer de af DGU og DIF fastlagte betingelser for medlemskab.
10.2 Klubben respekterer DGU`s regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.
10.3 For golfspillet i klubben gælder de af R & A Golf Club of St. Andrew`s fastlagte Regler, samt de af bestyrelsen, med DGU`s godkendelse, fastsatte lokalregler.
10.4 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU`s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og – matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
   
§11 Klubbens opløsning
11.1 Opløsning af klubben kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning, når mindst ¼  af de stemmeberettigede er til stede.
11.2 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde.
11.3 Klubbens eventuelle formue skal ved opløsning tilfalde DIF.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 26.02.09
formand:
Jørn Erikstrup

betyrelsesmedlem:
Tom Øvlisen

 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 21.02.2017
Bjørn Helmer, formand
Bodin Julius, dirigent

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 26.02.2018
Bjørn Helmer, formand
Torsten Iversen, dirigent